"کسی که دنبال خدا بگرده ، نمیتونه پیداش کنه اما اون کسی که دنبال حقیقت هستی، هست

ممکنه به خدا برسه" 

یک فیلم داستانی همه چی تمام بود ، ظرافت و وسواس قابل توجهی در پرداخت فیلم 

بکار گرفته شده هر سکانس مملو از تصاویر و لوکیشن های متعدده که بخوبی تونستن

ادای دینی به تولستوی نویسنده فقید بکنن .. فیلم داستان مردیست به نام سرجیو گیرموندو 

که پیچ و خم های جالبی رو طی زندگیش تجربه میکنه ......

The Sun Also Shines at Night

8/10